Kitablar

ELİN OĞLU

Mərkəzi Nəbatat Bağı. 2002-ci il. B. Budaqov, Z. Məmmədov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

5.3 MB

Elmi Oxumaq

BİTKİLƏRİN SİRLİ DÜNYASI

2016-cı il. S.C. İbadullayeva, M.C. Qəhrəmanova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

3.3 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN YÜKSƏKDAĞLIG BİTKİLİYİNİN EKOSİSTEMİ

2004-cü il. V.C. Hacıyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

8.4 MB

Elmi Oxumaq

ТЕРПЕНОИДЫ И ФЕНОЛПРОИЗВОДНЫЕ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВA Asteraceae и Apiaceae

2005-ci il. S. Siradjetdin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

25.7 MB

Elmi Oxumaq

QAFQAZIN GEOFİTLƏRİ

Mərkəzi Nəbatat Bağı. 2002-ci il. Oruc İbadli

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

16.8 MB

Elmi Oxumaq

BOYAQÇILIQ

2017-ci il. M. Qasımov, V. Muradov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

100.7 MB

Elmi Oxumaq

Tərəvəz bitkilərinin mineral elementlərlə qidalanması və məhsulun fiziologiyası

1981-ci il. Cəlal Əliyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

7.6 MB

Elmi Oxumaq

Генотоксиканты Среды

2006-cı il. R.A. Ağabəyli, N.R. Məmmədova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.4 MB

Elmi Oxumaq

Həyəcan təbili

1982-ci il. Həsən Əliyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

34 MB

Elmi Oxumaq

Bioloji müxtəliflik

2008-ci il. C.Ə. Əliyev, Z.İ. Əkpərov, A.T. Məmmədov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.5 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycanda geniş yayılmış dərman bitkiləri

2009-cu il. Validə Əlizadə

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

5.3 MB

Elmi Oxumaq

Təbiətin keşiyində

1993-cü il. H.Ə. Əliyev, X.N. Həsənov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

27.3 MB

Elmi Oxumaq

KÜR-ARAZ OVALIĞINDAKI ŞİRİN SU HÖVZƏLƏRİNİN FLORA VƏ BİTKİLİYİNİN MÜASİR EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ

2010-cu il. M. Musayev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.7 MB

Elmi Oxumaq

BİTKİ ADLARI HAQQINDA NƏ BİLİRSİNİZ ?

2009-cu il. O. İbadlı, A. Zərgərli

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

8.4 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СОЛЯНКОВЫХ ПУСТЫНЬ НАХИЧЕВАНСКОЙ АР

2005-ci il. F. Mövsümova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

6.3 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycan meşələrinin nadir ağac və kolları

2015-ci il. K. Əsədov, O. Mirzəyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.5 MB

Elmi Oxumaq

KİÇİK QAFQAZIN “E” VİTAMİNİ İLƏ ZƏNGİN OLAN YEM BİTKİLƏRİ

2012-ci il. V. Xəlilov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

7.4 MB

Elmi Oxumaq

MİKOLOGİYADA TƏTBİQ EDİLƏN KLASSİK VƏ MÜASİR TƏDQİQAT METODLARI

2011-ci il. D.N. Ağayeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

8.4 MB

Elmi Oxumaq

GÜLÇÜLÜK

2003-cü il. O.V.İBADLI, Ü.M.AĞAMİROV, A.Ə.BAYRAMOV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

13.7 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN NADİR ODUNCAQLI BİTKİLƏRİNİN BİOEKOLOGİYASI, ÇOXALDILMASI VƏ MÜHAFİZƏSİ

2015-ci il. M. QURBANOV, E. İSGƏNDƏR

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

19 MB

Elmi Oxumaq

СТРУКТУРА И МЕМБРАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЛИЕНОВЫХ МАКРОЛИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ

2009-cu il. X. Qasımov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

31.5 MB

Elmi Oxumaq

Abşeronun mikobiotası

2014-cü il. D.N.AĞAYEVA, A.S.SADIQOV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

2.4 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycanın Ali Bitkiləri

2006-cı il. A. Əsgərov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

22 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСОКОГОРИЙ ТАЛЫША

1979-cu il. В.Д. ГАДЖИЕВ, X.Г. КУЛИЕВА, 3.В. ВАГАБОВ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

1.5 MB

Elmi Oxumaq

Suvarılan tərəvəzaltı torpaqların bioloji fəallığa görə qiymətləndirilməsi

2018-ci il. H. QASIMOV, S. İBADULLAYEVA, M. SEYİDOV, G. ŞİRƏLİYEVA

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

26.6 MB

Elmi Oxumaq

Suvarılan tərəvəzaltı torpaqların bioloji fəallığa görə qiymətləndirilməsi

2009-cu il. N.H. Orucova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

8.4 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN FLORASININ YOVŞAN (ARTEMISIA L.) NÖVLƏRİ VƏ ONLARIN XEMOTAKSONOMİYASI

2019-cu il. Ə.N. ƏLƏSGƏROVA

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

19.9 MB

Elmi Oxumaq

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ MÜASİR TORPAQ XƏRİTƏSİNİN ƏKİNÇİLİK SİSTEMİNDƏ ROLU

2013-cü il. R. ƏMİROV, S. HACIYEV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

35.3 MB

Elmi Oxumaq

Дикорастущие плодовые растения Азербайджана

2001-ci il. K.S. Əsədov, A.K. Əsədov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.9 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN DÜZƏNLİK HİSSƏSİNİN DELÜVİAL FORMADA ŞORLAŞMIŞ TORPAQLAR!

1960-cı il. M.R. ABDUYEV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

8.3 MB

Elmi Oxumaq

İSMAYILLI RAYONU MEŞƏ BİTKİLƏRİNİN BƏLƏDÇİ KİTABI

2016-cı il. E.S. Şükürov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

65 MB

Elmi Oxumaq

HİRKAN BİOSFER REZERVATI

2004-cü il. Yusifov E.F., Hacıyev V.C.

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

11.6 MB

Elmi Oxumaq

BROMEAE DUM. TRİBİNİN NAXÇIVAN NÖVLƏRİNİN SİSTEMATİKASI VƏ RİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

2000-ci il. Z. SULTANOVA, S. MUSAYEV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

6.1 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN FAYDALI BİTKİ SƏRVƏTLƏRİ

2009-cu il. M. QASIMOV, G. QƏDİROVA

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

29.7 MB

Elmi Oxumaq

ALİ BİTKİLƏRİN SİSTEMATİKASI

2009-cu il. QURBANOV E.

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

27.3 MB

Elmi Oxumaq

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

1972-ci il. D. Y. Hüseynov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

22 MB

Elmi Oxumaq

ОСНОВЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ КАЧЕСТВА СЕМЯН

2018-ci il. QURBANOV M.R.

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

5.3 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN MİLLİ PARKLARI

2013-cü il. K. ƏSƏDOV T. İBRAHİMOV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

32.9 MB

Elmi Oxumaq

BİTKİ KOSMETİKASI

2002-ci il. M. QASIMOV, T. MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

7.3 MB

Elmi Oxumaq

ƏDVİYYAT VƏ YABANI TƏRƏVƏZ BİTKİLƏRİNİN ENSİKLOPEDİYASI

2004-cü il. M. QASIMOV, G. QƏDİROVA

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

7.9 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN ŞİRİN SULARININ DİATOM YOSUNLARI

2018-ci il. S.K. Cəfərova, Ş.C. Muxtarova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

3.3 MB

Elmi Oxumaq

BİTKİ EKOLOGİYASI

2018-ci il. E.O.İsgəndər, N.A.Sadıqova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

16 MB

Elmi Oxumaq

DENDROLOGİYA

2014-cü il. K.S.ƏSƏDOV, O.H.MĠRZƏYEV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10 MB

Elmi Oxumaq

СТРОНЦИЙ-90 и ЦЕЗИЙ-137 в почвенно­ растительном покрове Азербайджана

1993-cü il. D.A. Əliyev, M.A. Abdullayev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

9.6 MB

Elmi Oxumaq

SARMAŞAN BİTKİLƏR SORAĞINDA

2012-ci il. O.V.İBADLI, A.D.MEHRALIYEV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

11.6 MB

Elmi Oxumaq

Folk medicine

2017-ci il. S. Ibadullayeva, M. Zaefizade, I. Jafarli, S. S. A. Namin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

9.7 MB

Elmi Oxumaq

ИНФРАКРАСНЫЕ СПЕКТРЫ И СТРОЕНИЕ СЕСКВИТЕРПЕНОВЫХ ЛАКТОНОВ И КУМАРИНОВ

2006-cı il. С. СИРАДЖЕДДИН, А. АДИЛЯ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

6.7 MB

Elmi Oxumaq

EFİR YAGLARI VƏ AROMATERAPİYA

2007-ci il. S.C.IBADULLAYEVA, İ.Ə.CƏFƏRLİ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

11.7 MB

Elmi Oxumaq

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ HİSSƏSİNİN DENDROFLORASI VƏ MEŞƏLƏRİ

2008-ci il. K.S.Əsədov, S.Ə.Sadıxova, F.M.Məmmədov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

14.5 MB

Elmi Oxumaq

Dərman Bitkiləri

AMEA 2013-cü il. S. İbadullayeva, R. Ələkbərov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

20 MB

Elmi Oxumaq

Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi 5-ci cild

AMEA 2005-ci il. O. İbadlı

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

5.7 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycanda etnobotaniki araşdırmalar

AMEA 2015-ci il. S. İbadullayeva, M. Şahmuradova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

10.5 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycanda etnobotaniki araşdırmalar

AMEA 2015-ci il. S. İbadullayeva, M. Şahmuradova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

10.2 MB

Elmi Oxumaq

Çətirçiçəklilər fəsiləsinin faydalı bitkiləri

AMEA 2001-ci il. S. İbadullayeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

8.4 MB

Elmi Oxumaq

Gəncə-Qazax bölgəsinin nadir bitkiləri

AMEA 2021-ci il. S. İbadullayeva, T. Babakişiyeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

13.7 MB

Elmi Oxumaq

ÖRTÜLÜ ŞƏRAİTDƏ TROPİK BİTKİLƏRİN {BROMELİACEAE JUSS., ORCHİDACEAE JUSS.) BİOMORFOLOGİYASI VƏ BECƏRİLMƏSİNİN EKOLOJİ ƏSASLARI

AMEA 2020-ci il. Ş. N. Qasımov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

28.4 MB

Elmi Oxumaq

Основы Агрономии

AMEA 1966-сıil. A.İ. Lebedik

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

12.8 MB

Elmi Oxumaq

Жизнь сельскохозяйственных растений

AMEA 1952-ci il. L.M. Doroxov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

8.4 MB

Elmi Oxumaq

Ученые Агрономы России

AMEA 1976-сıil. M. Kompaneyeç

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

8.8 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycanın bitki aləmi

AMEA 2016-cı il. A. Əsgərov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

117.5 MB

Elmi Oxumaq

Farmakoqnoziya botanikanın əsasları ilə

AMEA 2015-сi il. İ.R. Mustafayeva, S.C. İbadullayeva, R.Ə. Ələkbərov, A.H. İsmayılov, H.Z. Qasımov, Ş.Ş. Qasımova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

62.3 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məsələləri

AMEA 1958-сi il. İ.S. Səfərov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

16.3 MB

Elmi Oxumaq

Сельско хозяйственное опытное дело

AMEA 1981-ci il. Т. Литтл, Ф. Хиллз

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

12.2 MB

Elmi Oxumaq

XXI ƏSRİN DƏRMAN BİTKİLƏRİ

AMEA 2006-сı il. M.Ə.QASIMOV, T.A.QASIMOVA, G.S.QƏDİROVA

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

41.5 MB

Elmi Oxumaq

BİTKİLƏRİN İNTRODUKSİYASI VƏ İQLİMLƏŞDİRİLMƏSİ 2-ci hissə

AMEA 2001-сi il. T.S. Məmmədov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

8 MB

Elmi Oxumaq

BİTKİLƏRİN İNTRODUKSİYASI VƏ İQLİMLƏŞDİRİLMƏSİ 4-cü hissə

AMEA 2004-cü il. O.V. İbadlı, Ü.M. Ağamirov, N.B. Hüseynova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

5 MB

Elmi Oxumaq

Качество сельско-хозяйственной продукции и сырья

AMEA 1987-сi il. V.A. Quşkan

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

19.3 MB

Elmi Oxumaq

ŞAHBUZ DÖVLƏT TƏBİƏT QORUĞUNUN FLORA VƏ BİTKİLİYİ

AMEA 2014-cü il. H.S.Yaqubov, S.C.İbadullayeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

51 MB

Elmi Oxumaq

Ускоренная мелиорация глинистых солончаков Азербайджана

AMEA 2003-сü il. M. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

6.3 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycan Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi

AMEA 2006-сı il. S.Z. Məmmədova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

11.3 MB

Elmi Oxumaq

Почвы с дилювиальной формой засоления и вопросы их мелиорации

AMEA 2012-ci il. M.R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

24 MB

Elmi Oxumaq

Qarabağın dağətəyi zonasında işğaldan azad olunan torpaqların çirklənməsi, bozulması və deqradasiyası

AMEA 2006-сı il. F.N. Allahverdiyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

5 MB

Elmi Oxumaq

Агрофизическая характеристика почв приараксинской полосы

AMEA 1960-cı il. R.Q. Məmmədov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

11.5 MB

Elmi Oxumaq

Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве

AMEA 1937-сi il. M.İ. Burskoqo

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

15 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycanda eroziya və suvarma probleminin öyrənilməsi və torpaqların mühavizəsi.

AMEA 2000-ci il. S. Mikayılqızı

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

9 MB

Elmi Oxumaq

FLORA IRANICA: FACTS AND FIGURES AND A LIST OF PUBLICATIONS BY K.H. RECHINGER ON IRAN AND ADJACENT AREAS

AMEA 2006-сı il. H. AKHANI

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

3.3 MB

Elmi Oxumaq

Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanılması

AMEA 2010-cu il. M.P. Babayev, F.H. İsayeva, S.F. Cəfərova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

7 MB

Elmi Oxumaq

Müalicə bitkiləri

AMEA 2005-сi il. O. İbadlı

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

5.3 MB

Elmi Oxumaq

Zəfəran

AMEA 2005-сi il. O. İbadlı

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

5.8 MB

Elmi Oxumaq

Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması

AMEA 1957-2003-cü il. M.R. ABDUYEV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

3.2 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВЫ С ДЕЛЮВИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ЗАСОЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ ИХ МЕЛИОРАЦИИ

AMEA 1968-2003-сü il. M.R. ABDUYEV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

29.1 MB

Elmi Oxumaq

Naxçıvan Muhtar Respublikasının ekosistemləri, ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri, təbii müvazinətin bərpası zərurəti

AMEA 2009-cü il. B.Q. Şəkuri, A.H. Mərdanlı

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

6.2 MB

Elmi Oxumaq

Папоротники Кафказа

AMEA 2001-сi il. A.M. Əskərov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

29.1 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANDA ŞORAKƏT TORPAQLAR VƏ ONLARIN YAXŞILAŞDIRILMASI

1961-2003-cü il. M.R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

6.2 MB

Elmi Oxumaq

ADİ ZOĞALIN (Cornus mas L.) BİOEKOLOGİYASI VƏ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ

2016-сı il. Ş.Ş. MƏMMƏDOV, M.R. QURBANOV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

8.1 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycan torpaqlarının müasir təsnifatı

2006-cı il. M. Babayev, Ç. Cəfərova, V. Həsənov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.2 MB

Elmi Oxumaq

Tərkibində fir yağları olan dərman bitkiləri və xammalları

2010-cu il. N.H. Məmmədova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

3.2 MB

Elmi Oxumaq

УСКОРЕННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ГЛИНИСТЫХ СОЛОНЧАКОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

2012-сi il. M.R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

11.6 MB

Elmi Oxumaq

Степная растительность Азербайджана

2002-ci il. V. Atamov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.2 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN GİLLİ ŞORANLIQLARININ SÜRƏTLİ MELİORASİYASI

2012-сi il. M.R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

11.6 MB

Elmi Oxumaq

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri

1957-2003-cü il. M. R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

5.2 MB

Elmi Oxumaq

Neftlə çirklənmiş torpaqların və qazma şlamlarının təmizlənməsi

2007-ci il. N.M. İsmayilov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

6.2 MB

Elmi Oxumaq

Bağbanın konspekti

2017-ci il. A. Mehralıyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

6.2 MB

Elmi Oxumaq

Dərman bitkiləri və onlardan istifadə qaydaları

2015-сi il. F. Məclumov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

6.6 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TORPAQ KADASTRI: HÜQUQİ, ELMİ VƏ PRAKTİKİ MƏSƏLƏLƏRİ

2003-cü il. Q. MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

22.2 MB

Elmi Oxumaq

Kartofçuluq

2004-сü il. M. Dünyamalıyev, N. Məmmədhəsənov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

26.6 MB

Elmi Oxumaq

TEXNİKİ BİTKİLƏR

2010-cu il. H.S. HÜMBƏTOV, X.Q. XƏLİLOV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

24.2 MB

Elmi Oxumaq

HEYDƏR ƏLİYEV TORPAQ İSLAHATLARI REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ ƏSASIDIR

2008-сi il. Qərib Məmmədov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

52.6 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN TOZAĞACI (BETULA L.) MEŞƏLƏRİ

2019-cu il. O. Mirzəyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

18.2 MB

Elmi Oxumaq

MEŞƏ VƏ BAĞLARIN ZƏRƏRVERİCİ HƏŞƏRATLARINA VƏ XƏSTƏLİKLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ

2012-сi il. O.H. Mirzəyev, K.S. Əsədov, R.V. Mahmudov, S.Ə. Sadıxova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

5.6 MB

Elmi Oxumaq

МАТЕРИАЛЫ

2013-cü il. V.P. Qolovin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

42.2 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycanın ağac və kolları

1964-сü il. Ü.M. Ağamirov, A.P. Bandin, A.R. Əliyev, M.M. Əliyev, M.Q. Zəngiyev, T.H. Kazımova, L.İ. Prilipko

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

15.6 MB

Elmi Oxumaq

TORPAQŞÜNASLIQ VƏ TORPAQ COĞRAFİYASININ ƏSASLARI

2007-ci il. QƏRİB MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

62.2 MB

Elmi Oxumaq

RARE SPECIES OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OF AZERBAIJAN

2013-сü il. Mehdiyeva N.P., Zeynalova S.A.

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

12.6 MB

Elmi Oxumaq

ЭСПАРЦЕТ

1950-ci il. M.F. Qladkiy

Azərbaycan Respublikası Bakı ş.Botanika İnstitutu

15.2 MB

Elmi Oxumaq

ЭСПАРЦЕТ

1971-сü il. M.F. Qladkiy, A.A. Koriplov, Y.L. Yaçenko

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

12.6 MB

Elmi Oxumaq

Головневые грибы сорго

1982-сi il. U. Doşimov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

12.6 MB

Elmi Oxumaq

Otlaqları yaxşılaşdırmaqda herbisidlərin rolu

1968-ci il. V. Quliyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş.Botanika İnstitutu

2.6 MB

Elmi Oxumaq

Bitkilərin sirli dünyası (OT BİTKİLƏRİ)

2017-сi il. M.C.Qəhrəmanova, S.C.İbadullayeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

13.6 MB

Elmi Oxumaq

Донник - перспективная культура

1965-ci il. V. Bokov, İ. Karaşuk, T. Rıjanov, V. Şevçuk, M. Şubin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

2.6 MB

Elmi Oxumaq

PALÇIQ VULKANLARI HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

2012-сi il. Ad.A. Əliyev, İ.S. Quliyev, Ə.Ə.Feyzullayev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

13.9 MB

Elmi Oxumaq

БИОЛОГИЯ СЕМЕННОЙ ЛЮЦЕРНЫ

1971-ci il. V.L. Qolodkovskiy, X.İ. İbrahimova, X.U. Əzimov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.6 MB

Elmi Oxumaq

Улучшение сенокосов пастбищ Дагестана

1964-сü il. M. Camalov, R. Yusifova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

2.9 MB

Elmi Oxumaq

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ НА ПОЛЯРНЫЙ СЕВЕР

1973-cü il. B.N. Qolovkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

15.6 MB

Elmi Oxumaq

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛУГОВ

1962-сi il. СБОРНИК БОТАНИЧЕСКИХ РАБОТ, ВЫП. IV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

8.9 MB

Elmi Oxumaq

ГЕТЕРОЗИС

1987-ci il. S.A. Qostimskoy

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.6 MB

Elmi Oxumaq

Таблицы расчета кормовых площадей

1973-сü il. Y.İ. Demin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

8.9 MB

Elmi Oxumaq

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ

1985-ci il. P.L. Qonçarov, P.A. Lubeneç

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

15.6 MB

Elmi Oxumaq

ГИБРИДНОЕ СОРГО

1962-сi il. İ.E. Yemelyanov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

24.9 MB

Elmi Oxumaq

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Q.R. İbrahimov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

36.6 MB

Elmi Oxumaq

ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1959-сu il. İ.P. Karnauxova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

25.9 MB

Elmi Oxumaq

АГРОНОМИЯ С ОСНОВАМИ БОТАНИКИ

1973-cü il V.N. Prokoşeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

36.6 MB

Elmi Oxumaq

ПРАКТИКУМ ПОСЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

1959-сu il. A.İ. Potanov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.9 MB

Elmi Oxumaq

ОСНОВЫ АГРОНОМИИ

1956-cı il E.F. Motkov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

36.6 MB

Elmi Oxumaq

АГРОБИОЛОГИЯ

1946-сı il. T.D. Lsenko

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

21.9 MB

Elmi Oxumaq

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО­ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1975-ci il Q.İ. Navikov, K.V. Koluzanov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

12.6 MB

Elmi Oxumaq

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКО­ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

1964-сü il. B.İ. Yakovleva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

21.9 MB

Elmi Oxumaq

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПОЛЕГОГО ОПЫТА

1960-cı il N.F. Derevickiy

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

15.6 MB

Elmi Oxumaq

МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1970-сi il. İ.S. Kuvşinov, Q.İ. Vorobyov, İ.A. Qorlanov, V.İ. Nazarenko, A.Q. Uteqin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

22.9 MB

Elmi Oxumaq

Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunun XX illiyi

1941-ci il M.M. Poladov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.6 MB

Elmi Oxumaq

ОСНОВЫ АГРОНОМИИ

1958-сi il. N.Q. Andreyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

32.9 MB

Elmi Oxumaq

Рост и формирование хлебных и кормовых злаков

1969-сu il. Q.M. Dobrunin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

17.9 MB

Elmi Oxumaq

ЛУГОВОДСТВО С ОСНОВАМИ ЛУГОВЕДЕНИЯ

1948-ci il A.M. Dmitriyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

25.6 MB

Elmi Oxumaq

ЛУГОВОДСТВО С ОСНОВАМИ ЛУГОВЕДЕНИЯ

1941-сi il. A.M. Dmitriyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

19.9 MB

Elmi Oxumaq

МЕТОДИКА СЕЛЕКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ ТРАВ

1931-ci il N.Р. GOLUBEV

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

25.6 MB

Elmi Oxumaq

ОЧЕРК РАСТИТЕЛЬНОСТИ САЛЬЯНСКОЙ СТЕПИ

1931-сi il. D. İrina, Q. Tatyana

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

19.9 MB

Elmi Oxumaq

ГЕОБОТАНИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МУГАНСКОЙ СТЕПИ

1929-cu il A.A. Qrosqeym

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

28.6 MB

Elmi Oxumaq

Практикум по основам сельского хозяйства

1975-ci il İ.M. Vaşenko, K.P. Lange, M.P. Merkulov, M.M. Edelşteyn

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

23.6 MB

Elmi Oxumaq

Основы агрономии

1963-сü il. V.N. Stepanov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

21.9 MB

Elmi Oxumaq

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

1956-cı il V.A. Tetyurev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.6 MB

Elmi Oxumaq

ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1962-ci il V.N. Stepanova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

55.6 MB

Elmi Oxumaq

СОЛОНЦЕВАТЫЕ ПОЧВЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИХ УЛУЧШЕНИЕ

1961-2003-cü il M.R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

5.6 MB

Elmi Oxumaq

ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЯ И УДОБРЕНИЯ

1967-сi il. M.Q. Avayev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

13.9 MB

Elmi Oxumaq

МЕЛИОРАТИВНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВ МИЛЬСКОЙ СТЕПИ

1973-2003-cü il M.R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

15.6 MB

Elmi Oxumaq

МИГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИ­ ДОВ В СИСТЕМЕ ПОЧВА-РАСТЕНИЕ

1998-сi il. M.A. Abdullayev, C.Ə. Əliyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

14.9 MB

Elmi Oxumaq

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ ШИРВАНСКОЙ СТЕПИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ

1973-cü il M.R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

12.6 MB

Elmi Oxumaq

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ СССР

1973-сü il. V.V. Dokuçayeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

34.9 MB

Elmi Oxumaq

DELÜVİAL FORMALI ŞORLAŞMIŞ TORPAQLAR VƏ ONLARIN MELİORASİYASI MƏSƏLƏLƏRİ

1968-сi il. M.R. Abduyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

21.9 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОХИМИЯ

1977-cı il Y.N. Afanasiyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

12.6 MB

Elmi Oxumaq

ОСВОЕНИЕ ИПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ

1962-сi il. N.K. Balyabo

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

18.9 MB

Elmi Oxumaq

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ СЕВЕРНОЙ МУГАНИ

1956-cı il B.M. Ağayev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

4.6 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAĞ ZONASINDA EROZİYA TƏHLÜKƏLİ VƏ EROZİYAYA MƏRUZ QALMIŞ TORPAQLARDA ƏKİNÇİLİYİN SƏMƏRƏSİNİN ARTIRILMASI YOLLARI

2003-cü il B.H. Əliyev, Ə.C. Musayev, Ə.Ə. İbrahimov, B.Q. Şəkuri

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

4.6 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN TORPAQŞÜNASLAR CƏMİYYƏTİNİN ƏSƏRLƏR TOPLUSU XI CİLD, II HİSSƏ

2010-cu il

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

24.6 MB

Elmi Oxumaq

Свойства почвы и урожай

1965-сi il. N.S. Avdonin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

16.9 MB

Elmi Oxumaq

УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ И ПРИРОДА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ

1996-cı il S.A. Əliyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

17.6 MB

Elmi Oxumaq

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

1961-сi il. İ.M. Axundzadə

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

11.9 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT TORPAQ XƏRİTƏSİNİN LEGENDASI

2003-cü il Q.Ş. Məmmədov, M.P. Babayev, Ş.G. Həsənov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

17.6 MB

Elmi Oxumaq

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СССР

1965-сi il. V.V. Dokuçayeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

11.9 MB

Elmi Oxumaq

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

1961-ci il İ.M. Axundzadə

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.6 MB

Elmi Oxumaq

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ СССР

1967-сi il. V.V. Dokuçayeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

17.9 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВЫ ТАЛЫША

1926-1927 ci il V.V. Akimçev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.8 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВЫ ГЯНДЖИНСКОГО РЯЙОНЯ

1927-сi il. V.V. Akimçev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

15.9 MB

Elmi Oxumaq

ГЕНЕЗИС И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ

1974-сü il. S. Boil, F. Soul

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

15.9 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВЕННАЯ ВЛАГА

1973-cü il S.A. Veriqo

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.8 MB

Elmi Oxumaq

МИКРОБИОЛОГИЯ ПОЧВЫ

1952-сi il. S.N. Vinoqradskiy

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

33.9 MB

Elmi Oxumaq

Беловежская пуща

1968-ci il

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.8 MB

Elmi Oxumaq

ОЧЕРКИ ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АГРОНОМИИ

1958-сi il. A.A. Verbin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

13.9 MB

Elmi Oxumaq

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ СССР

1964-cü il V.V. Dokuçayeva

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.8 MB

Elmi Oxumaq

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И ПОЧВЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

1967-сi il. O.İ. Berşova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

13.9 MB

Elmi Oxumaq

РАСТЕНИЕ и ПОЧВА

1973-cü il T.A. Rabotnova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.8 MB

Elmi Oxumaq

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

1949-сu il. V.R. Vilyams

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

13.9 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ

1963-cü il İ.F. Qarquşa

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

11.8 MB

Elmi Oxumaq

Почвы зарубежных стран

1975-сi il. M.A. Qlazovskaya

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.9 MB

Elmi Oxumaq

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ

1955-ci il K.K. Qedroiç

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.8 MB

Elmi Oxumaq

РАДИОАКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЕЛЕНИЯ В ПОЧВЕ И РАСТЕНИЯХ

1962-ci il İ.V. Qulyakin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.8 MB

Elmi Oxumaq

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВ, РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1977-сi il. N.Q. Zrin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.9 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВЕННЫЕ ГРИБЫ ДАЛЬНЕГО БОСТОНА

1986-cı il L.N. Yeqorova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.8 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

1931-сi il. K.D. Qlinka

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.9 MB

Elmi Oxumaq

ВОСТОК ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСИИ

1897-ci il Типо-Литографая Импер а т о рскаго Университета

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.8 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВЫ И ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ ЗЕМЛИ

1970-сi il. V.Q. Zolnikov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.9 MB

Elmi Oxumaq

ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 1/1 ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ТРОПИКАХ

1971-ci il İ.A. Denisov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.8 MB

Elmi Oxumaq

Həkəriçay hövzəsinin dağ-meşə torpaqları və onlardan səmərəli istifadə edilməsi

1979-сi il. H.Ə. Əliyev, Ş.İ. Mirzəyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.9 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВЫ ЛЕНКОРАНСКИЙ ОБЛАСТИ

1966-cı il R.B. Kovalev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

20.8 MB

Elmi Oxumaq

ПОЧВЫ ЧАСТИ АГДАШСКОЙ МТС

1938-сi il. A.N. İzyumov, K.A. Alekberov, M.A. Şafiyev

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. Botanika İnstitutu

10.9 MB

Elmi Oxumaq